บริษัท ที.เอส.พี. ไรซ์ จำกัด

          บริษัท ที.เอส.พี.ไรซ์ จำกัด จัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 ก่อตั้งโดย คุณปิยะพงษ์ กฤชภากรณ์ และ คุณกิตติชัย ตั้งเจริญ โดยการร่วมหุ้นกันระหว่าง บริษัท ไทยเสรีกรุ๊ป 339 จำกัด และ บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก มีกำลังการผลิตข้าวนึ่งที่ 1,200 ตัน/วัน